კომპოსტის სასარგებლო თვისებები

1. აუმჯობესებს მიწის სტრუქტურას, ფოროვნებას და ამგვარად ქმნის საუკეთესო გარემოს მცენარის
ფესვისთვის.

  • ფოროვნობის გაზრდა აუმჯობესებს ნიადაგში გაზების, აირების და სითხეების მიმოცვლას, ამგვარად ამცირებს ეროზიას. კომპოსტი ხელს უშლის წვრილი ფრაქციის მქონე ნიადაგის დაპრესვას, ხოლო უხეში ტექსტურის ნიადაგში, ზრდის წყლის შეკავების უნარს. კომპოსტირების შედეგად წარმოიქნება ჰუმუსი, რომელიც მოქმედებს როგორც მიწის „წებო“: ამცირებს ნიადაგის ეროზიის რისკს და ზრდის ნიადაგში წყლის შეკავების უნარს.
  • ნიადაგის მიერ წყლის შეკავების უნარის გაზრდა, აუმჯობესებს მცენარის გვალვის მიმართ მედეგობას. გამომდინარე აქედან, შეიძლება შემცირდეს მორწყვის სიხშირე და ინტენსიურობა, შესაბამისად წყლის ხარჯი. აღსანიშნავია, რომ კომპოსტის ქვიშიან ნიადაგში შეტანის დროს, მორწყვისას წყალი ნიადაგის ზედაპურულ შრეებში  ჰორიზონტალურად ვრცელდება და სწრაფად არ გაიჟონება მიწის ღრმა ფენებში. ე.ი. მცირდება ქვიშიანი ნიადაგის ზედაპირული გამოშრობა.

2. ქათმის ნაკელის კომპოსტი ამარაგებს მცენარეს ფართე სპექტრის მქონე მიკრო და მაკრო ელემენტებით:

  • კომპოსტში არის დიდი ოდენობით მაკროელემებტები - აზოტი, ფორსოფრი და კალიუმი, იგი ასევე შეიცავს მიკროელემენტებს, რომლებიც აუცილებელია მცენარის ზრდისთვის.  კომპოსტი შეიცავს სტაბილურ ორგანულ ნაერთებს,  მიკრო და მაკრო ელემენტებს - მათი გამოიყოფა ხდება სტაბილურად და თანდათანობით - ეს არის კომპოსტის ერთ-ერთი უპირატესობა გავრცელებულ ქიმიურ სასუქებთან შედარებით. კომპოსტი, არა მარტო აწვდის საკვებს მცენარეს, არამედ უკვე არესბულ ქიმიური სასუქების პროგრამას უფრო ეფექტურს ხდის.

3. კომპოსტი ახდენს მიწაში არსებულ, მცენარისთვის საზიანო, პათოგენების დათრგუნვას: მეცნიერული კვლევებით დამტკიცებულია, რომ კომპოსტში არსებული მიკროორგანიზმები ახდენენ ნიადაგში პათოგენური ორგანიზმების და შესაბამისად მცენარისთვის მავნე დაავადებების დათრგუნვას.

4. ქათმის ნაკელის კომპოსტი არ შეიცავს სარეველების თესლებს და მცენარისთვის მავნებელ მიკროორგანიზმებს.

კომპოსტირების პროცესი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიმდინარეობს მაღალ ტემპერატურებზე, 55-65 °C, რაც განაპირობებს პათოგენებისა და სარეველას თესლების განადგურებას. პათოგენების გამრავვლებას  ხელს უშლის ის ფაქტორიც, რომ კომპოსტში უხვად არის სასარგებლო მიკროორგანიზმები, რომლებსაც პათოგენი ვერ უწევს კონკურენციას.

5. კომპოსტის სახით ნიადაგს მიეწოდება დიდი ოდენიბით ორგანული მასა. კომპოსტი ახდენს გამოფიტული მიწების გამოცოცხლება-რეაბილიტაციას.

6. კომპოსტი აწვდის სასარგებლო მიკროორგანიზმებს მიწას. მიკროორგანიზმები აყალიბებენ ჰუმუსს და სხვადასხვა საკვებ ნივთიერებებს ადვილად ათვისებადს ხდიან მცენარისთვის. ეს მიკროორგანიზმები ქმნიან სიმბიოზურ ურთიერთობას მცენარის ფესვებთან და ეხმარებიან მცენარეებს ნიადაგიდან საკვები ნივთიერებების მაქსიმალურად ათვისებაში. კომპოსტის ეს თვისება უპირატესობას აძლევს კომპოსტს  ქიმიურ სასუქებთან შედარებით.

7. კომპოსტი ზრდის ნიადაგში კათიონების მიმოცვლის უნარს და ამით აუმჯობესებს ნიადაგში მცენარის საკვები
ნივთიერებების შეკავების თვისებას.

8. კომპოსტის გამოყენების დროს არ ხდება ქიმიური ნაერთების აკუმულირება ნაყოფში, რაც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანსაღი პროდუქტის მიღებას.

9. კომპოსტს შეუძლია ზოგიერთ დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაუვნებელყოფა/შებოჭვა:  კომპოსტს აქვს უნარი შებოჭოს მძიმე მეტალები და სხვადასხვა დამაბინძურებლები. კომპოსტს ხშირად იყენებენ დაბინძურებულ მიწაზე აღნიშნული მიწის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. კომპოსტში არსებულ მიკრობებს შეუძლიათ დაშალონ ტოქსიკური ორგანული ნაერთებიც, მათ შორის ნავთობი. არსებობს ნავთბით დაბინძურებული მიწის კომპოსტით გაუმჯობესების პრაქტიკა. კომპოსტს ასევე აქვს ფილტრაციის უნარი, იგი ამცირებს პესტიციდების გაჟონვას მიწის სიღრმეში.

10. კომპოსტის შეტანა შეიძლება წლის ნებისმიერ პერიოდში, რადგან მასში არსებული საკვები ნივთიერებები (მაგალითად აზოტი), ნიადაგში სწრაფად არ გაიჟონება და ნიადაგში ხანგრძლივად ნარჩუნდება. აქედან გამომდინარე, კომპოსტის შეტანა შეიძლება შემოდგომაზე, რადგან მცენარის საკვები ნივთიერებები კომპოსტიდან გამოიყოფა თანდათანობით.
კომპოსტის შეტანა შეიძლება გაზაფხულზეც, რაც უზრუნველყოფს მცენარის სწრაფ  ზრდას.

11. ქათმის ნაკელის კომპოსტი სხვა კომპოსტებთან შედარებით გამოირჩევა აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის მაღალი შემცველობით, რაც საუკეთესო წინაპირობაა მცენარეთა ჯანსაღი და სწრაფი ზრდა-განვითარებისთვის და ეკოლოგიურად სუფთა ნაყოფის მისაღებად.