ორგანული სასუქი - ქათმის ნაკელის კომპოსტი

ორგანული სასუქი - ქათმის ნაკელის კომპოსტი

   კომპოსტი არის მხოლოდ ბუნებრივი ნედლეულისგან მიღებული ორგანული სასუქი. კომპოსტის დამატებით ხდება არსებული ნიადაგის ფიზიკური სტრუქტურის გაუმჯობესება, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფესვის განვითარებას და ზრდის მცენარის მედეგობას სტრესის მიმართ.

ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესება - ფოროვნობის გაზრდა - ნიშნავს რომ მცენარეების ფესვებს გაუმარტივდებათ საკვები ნივთიერებების მოპოვება და წყლის ათვისება.

კომპოსტის შეტანით ნიადაგს ემატება ორგანული მასა, სასარგებლო მიკრო-ორგანიზმები, საკვები ნივთიერებები, მიკროელემენტები. ყველაფერ ამას კი აქვს გრძელვადიანი დადებითი ეფექტი მიწის ნაყოფიერებაზე, რაც უზრუნველყოფს მცენარის სრულფასოვან განვითარებას.

გარდა იმისა რომ კომპოსტი ამდიდრებს ნიადაგს საკვები ნივთიერებებით და მიკროელემენტებით, კომპოსტს აქვს უნიკალური თვისება, რაც არ გააჩნია ქიმიურ სასუქებს:

 • გააუმჯობესოს მიწა სტრუქტურულად (გაფხვიერება)
 • გაამდიდროს ბიოლოგიურად-სასარგებლო მიკროორგანიზმებით

კომპოსტის გამოყენება გულისხმობს მცენარის გაძლიერებულ ზრდას და უხვმოსავლიანობას. ეს კი განპირობებულია კომპოსტში არსებული მცენარისთვის ხელმისაწვდომი აზოტის, ფოსფორის, კალიუმის და სხვა მრავალი ნივთიერების არსებობით. გარდა ამისა, კომპოსტის უნიკალური სარგებელი, ქიმიური სასუქებისგან განსხვავებით, არის მისი გრძელვადიანი მოქმედება და მასში მცენარისთვის არსებული სასარგებლო მიკროორგანიზმების დიდი რაოდენობა.

კომპოსტის ნიადაგში შეტანით ხდება ბუნების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, რაც უზრუნველყოფს მცენარეების ჯანსაღ ზრდა-განვითარებასა და უხვმოსავლიანობას.

კომპოსტის სასარგებლო თვისებები

1. აუმჯობესებს მიწის სტრუქტურას, ფოროვნებას და ამგვარად ქმნის საუკეთესო გარემოს მცენარის
ფესვისთვის.

 • ფოროვნობის გაზრდა აუმჯობესებს ნიადაგში გაზების, აირების და სითხეების მიმოცვლას, ამგვარად ამცირებს ეროზიას. კომპოსტი ხელს უშლის წვრილი ფრაქციის მქონე ნიადაგის დაპრესვას, ხოლო უხეში ტექსტურის ნიადაგში, ზრდის წყლის შეკავების უნარს. კომპოსტირების შედეგად წარმოიქნება ჰუმუსი, რომელიც მოქმედებს როგორც მიწის „წებო“: ამცირებს ნიადაგის ეროზიის რისკს და ზრდის ნიადაგში წყლის შეკავების უნარს.
 • ნიადაგის მიერ წყლის შეკავების უნარის გაზრდა, აუმჯობესებს მცენარის გვალვის მიმართ მედეგობას. გამომდინარე აქედან, შეიძლება შემცირდეს მორწყვის სიხშირე და ინტენსიურობა, შესაბამისად წყლის ხარჯი. აღსანიშნავია, რომ კომპოსტის ქვიშიან ნიადაგში შეტანის დროს, მორწყვისას წყალი ნიადაგის ზედაპურულ შრეებში  ჰორიზონტალურად ვრცელდება და სწრაფად არ გაიჟონება მიწის ღრმა ფენებში. ე.ი. მცირდება ქვიშიანი ნიადაგის ზედაპირული გამოშრობა.

2. ქათმის ნაკელის კომპოსტი ამარაგებს მცენარეს ფართე სპექტრის მქონე მიკრო და მაკრო ელემენტებით:

 • კომპოსტში არის დიდი ოდენობით მაკროელემებტები - აზოტი, ფორსოფრი და კალიუმი, იგი ასევე შეიცავს მიკროელემენტებს, რომლებიც აუცილებელია მცენარის ზრდისთვის.  კომპოსტი შეიცავს სტაბილურ ორგანულ ნაერთებს,  მიკრო და მაკრო ელემენტებს - მათი გამოიყოფა ხდება სტაბილურად და თანდათანობით - ეს არის კომპოსტის ერთ-ერთი უპირატესობა გავრცელებულ ქიმიურ სასუქებთან შედარებით. კომპოსტი, არა მარტო აწვდის საკვებს მცენარეს, არამედ უკვე არესბულ ქიმიური სასუქების პროგრამას უფრო ეფექტურს ხდის.

მოხმარების წესები

მოხმარების წესები სახლისთვის/ეზოსთვის

ორგანული სასუქი მცენარეებს ჭირდებათ ჯანსაღი ზრდა-განვითარებისთვის. სწორედ ამ თვისების გამო, კომპოსტი ერთ-ერთი საუკეთესო და ყველაზე ხელმისაწვდომი ორგანული სასუქია.

მინერალური საკვების წყარო შეიძლება იყოს ქიმიური ან ორგანული.

ქიმიური სასუქის გამოყენებას თან ახლავს გარკვეული ნაკლოვანება:

 • ქიმიური სასუქის მოხმარება ხანმოკლეა
 • ქიმიური სასუქის გამოყენებისას არსებობს მისი ნაყოფში დაგროვების რისკი
 • სხვადასხვა მცენარეს ესაჭიროება ინდივიდუალურად შესატყვისი სასუქი
 • მცენარის განვითარების სხვადსხვა ეტაპზე საჭიროა სპეციფიურად შერჩეული სასუქი

აქედან გამომდინარე, ქიმიური სასუქები მოითხოვს დიდ დანახარჯებს და სპეციფიურ ცოდნას.

ბუნებრივი კომპოსტის გამოყენება ამ მხრივ იდეალური გამოსავალია.

კომპოსტი არის:

 • მცენარისთვის ხანგრძლივმოქმედი ბუნებრივი საკვები
 • მცენარე თავად იღებს კომპოსტიდან მისთვის სასარგებლო ნივთიერებების და მიკროელემენტების საჭირო რაოდენობას განვითარების ეტაპის შესაბამისად, ეს იქნება ზრდა, ყვავილობა თუ ნაყოფის გამოტანა

მცენარის ჯანსაღი ზრდა-განვითარებისთვის კომპოსტს არ აქვს ალტერნატივა მისი ხანგრძლივმოქმედი დადებითი ეფექტის გამო.

კომპოსტი ნიადაგში ეფექტურად მოქმედებს შეტანიდან 3-4 წლის განმავლობაში.

მოხმარების წესები სახლისთვის/ეზოსთვის

ყვავილების ბაღის გაშენებისთვის

ლამაზი და ჯანსაღი ყვავილებისა და ბაღის გასაშენებლად მცენარეთა კვება უმნიშვნელოვანესი საკითხია.

ბაღისა და განსაკუთრებით კონტეინერების მცენარეები და ყვავილები ძალიან სწრაფად ხარჯავენ ნიადაგში არსებულ მინერალურ სასუქს.

ახლად დარგულ მცენარეებს კი კვირაში ერთხელ ჭირდებათ მინერალური სასუქით გამდიდრება.

მინერალური საკვების წყარო შეიძლება იყოს ქიმიური ან ორგანული.

ქიმიური სასუქის გამოყენებას თან ახლავს გარკვეული ნაკლოვანება:

 • ქიმიური სასუქის მოხმარება ხანმოკლეა
 • ქიმიური სასუქის გამოყენებისას არსებობს მისი ნაყოფში დაგროვების რისკი
 • სხვადასხვა მცენარეს ესაჭიროება ინდივიდუალურად შესატყვისი სასუქი
 • მცენარის განვითარების სხვადსხვა ეტაპზე საჭიროა სპეციფიურად შერჩეული სასუქი

აქედან გამომდინარე, ქიმიური სასუქები მოითხოვს დიდ დანახარჯებს და სპეციფიურ ცოდნას.

ბუნებრივი კომპოსტის გამოყენება ამ მხრივ იდეალური გამოსავალია.

კომპოსტი არის:

 • მცენარისთვის ხანგრძლივმოქმედი ბუნებრივი საკვები
 • მცენარე თავად იღებს კომპოსტიდან მისთვის სასარგებლო ნივთიერებების და მიკროელემენტების საჭირო რაოდენობას განვითარების ეტაპის სესაბამისად, ეს იქნება ზრდა, ყვავილობა თუ ნაყოფის გამოტანა

მცენარის ჯანსაღი ზრდა-განვითარებისთვის კომპოსტს არ აქვს ალტერნატივა მისი ხანგრძლივმოქმედი დადებითი ეფექტის გამო.

კომპოსტი ნიადაგში ეფექტურად მოქმედებს შეტანიდან 3-4 წლის განმავლობაში.

ყვავილების ბაღის გაშენებისთვის

მულჩის სახით კომპოსტის დამატება ბაღებში, ხეების და ბუჩქების გარშემო

 კომპოსტის მულჩის შეტანა მცენარის ძირში და მის გარშემო გაცილებით ამცირებს წყლის აორთქლებას ნიადაგიდან, ამცირებს ნიადაგის ეროზიას, ამცირებს მცენარის გარშემო სარეველების გამრავლებას, ასევე ამცირებს ნიადაგში ტემპერატურულ მერყეობას.

კომპოსტი ზრდის ორგანული მასის შემადგენლობას ნიადაგში და შესაბამისად ზრდის ნიადაგის პროდუქტიულობას.

კომპოსტის მულჩი სეზონის ცივ პერიოდში ხელს უწყობს ნიადაგში სითბოს შენარჩუნებას, გაზაფხულზე მცენარის ფესვის სწრაფ ზრდას, ზაფხულში კი აფერხებს ნიადაგის გამოშრობას.

ყველაზე ოპტიმალურ მულჩს წარმოქმნის ნიადაგის ზედაპირზე დაახლოებით 6 სმ სისქის ფხვიერი კომპოსტის ფენა.

მულჩის სახით კომპოსტის დამატება ბაღებში, ხეების და ბუჩქების გარშემო